Во текот на последната деценија, Северна Македонија посветува сè поголемо внимание на прашања поврзани со унапредување на реформите за грижата за децата со тоа што се оддалечува од сместувањето на децата во институционална грижа од големи размери на алтернативни услуги за грижа, вклучувајќи згрижување, организирано живеење со поддршка и мали групни домови. До крајот на 2019 година, земјата успеа да нема нити едно дете во установи за згрижување во големи размери. По Законот за социјална заштита од 2019 година и владината политика за деинституционализација, за првпат во земјата беа формирани Центри за поддршка на згрижувачките семејства.

Центрите за поддршка на згрижувачките семејства имаат одговорност да ја промовираат услугата за згрижување на семејството, да ги оценуваат и едуцираат идните згрижувачки семејства и да ги набљудуваат и да им даваат поддршка на постоечките згрижувачки семејства. Постојат три центри за поддршка на згрижување во Северна Македонија кои покриваат различни географски региони. Првите две се формирани во јули 2021 год. година: еден во просториите на поранешната установа за деца без родителска грижа „11 Октомври“ во Скопје, а другата во просториите на поранешната установа за ЈУ „Дом за доенчиња и мали деца“ – Битола. Третиот центар за поддршка на згрижувачки семејства беше формиран во април 2022 година во рамките на СОС Детските села. Функционалниот тим на Центрите за поддршка на згрижувачки семејства е составен од социјални работници, педагози, психолози и специјални едукатори.