Për çdo fëmijë
familje

Bëhu një kujdestar

Për çdo fëmijë
familje

Bëhu një kujdestar

Pse bëhu një kujdestar?

Imagjinoni të rriteni pa dikë që t’ju japë dashuri, kujdes dhe mbrojtje. Kur mungon përkujdesja e familjes, fëmijëve i thyhet zemra dhe kjo e dëmton rritjen dhe zhvillimin e tyre. Nuk ka asnjë formë tjetër kujdesi që mund të zëvendësojë dashurinë dhe mbështetjen e një mjedisi familjar.

 “Shtëpia” nuk është vetëm një vend për të jetuar. Për fëmijët, të jesh në “shtëpi” zakonisht do të thotë të jetosh me një familje, në një mjedis që nxit ndjenjën e përkatësisë dhe identitetit, një vend ku ata ndihen të dashur, të kujdesur, të mbështetur, të mbrojtur dhe të sigurt.

Pesë hapa për të marrë një fëmijë nën përkujdesje

Kontakti fillestar

Kontaktoni Qendrën për Punë Sociale në vendin ku jetoni dhe plotësoni pyetësorin.

Seanca informative

Qendra për Mbështetjen e Familjeve Kujdestare së bashku me Qendrën për Punë Sociale kryejnë një vizitë fillestare në shtëpi, në marrëveshje me ju. Gjatë vizitës në shtëpi, ekipi vlerëson kriteret e mëposhtme: moshën, gjendjen shëndetësore, përshtatshmërinë, kushtet materiale dhe kushtet e banimit.

Vizita në shtëpi

Gjatë vizitës në shtëpi, ekipi bisedon me ju për të përcaktuar situatën tuaj dhe nevojat tuaja dhe vlerëson kriteret e mëposhtme: moshën, shëndetin, përshtatshmërinë, kushtet materiale dhe kushtet e banimit. Për ne është me rëndësi vendimtare që fëmijët të dërgohen në familje të përshtatshme. Në fund, ekipi bën edhe një vlerësim të përshtatshmërisë.

Trajnimi

Nëse vlerësimi është pozitiv, Qendra për Mbështetjen e Familjeve Kujdestare ju fton në një trajnim të detyrueshëm për aftësitë e përkujdesjes. Nëse jeni të interesuar për ndonjë lloj tjetër kujdestarie (ndërhyrëse, të specializuar, farefisnore), Qendra për Mbështetjen e Familjeve Kujdestare organizon edhe trajnime shtesë.

Vlerësimi përfundimtar

Nëse vizita fillestare në shtëpi dhe vlerësimi fillestar kanë qenë pozitiv dhe nëse keni ndjekur trajnimin e detyrueshëm, Qendra për Mbështetjen e Familjeve Kujdestare dhe Qendra për Punë Sociale bëjnë një vlerësim përfundimtar të përshtatshmërisë suaj.

Pesë hapa për të marrë një fëmijë nën përkujdesje

Kontakti fillestar

Kontaktoni Qendrën për Punë Sociale në vendin ku jetoni dhe plotësoni pyetësorin.

Seanca informative

Qendra për Mbështetjen e Familjeve Kujdestare së bashku me Qendrën për Punë Sociale kryejnë një vizitë fillestare në shtëpi, në marrëveshje me ju. Gjatë vizitës në shtëpi, ekipi vlerëson kriteret e mëposhtme: moshën, gjendjen shëndetësore, përshtatshmërinë, kushtet materiale dhe kushtet e banimit.

Vizita në shtëpi

Gjatë vizitës në shtëpi, ekipi bisedon me ju për të përcaktuar situatën tuaj dhe nevojat tuaja dhe vlerëson kriteret e mëposhtme: moshën, shëndetin, përshtatshmërinë, kushtet materiale dhe kushtet e banimit. Për ne është me rëndësi vendimtare që fëmijët të dërgohen në familje të përshtatshme. Në fund, ekipi bën edhe një vlerësim të përshtatshmërisë.

Trajnimi

Nëse vlerësimi është pozitiv, Qendra për Mbështetjen e Familjeve Kujdestare ju fton në një trajnim të detyrueshëm për aftësitë e përkujdesjes. Nëse jeni të interesuar për ndonjë lloj tjetër kujdestarie (ndërhyrëse, të specializuar, farefisnore), Qendra për Mbështetjen e Familjeve Kujdestare organizon edhe trajnime shtesë.

Vlerësimi përfundimtar

Nëse vizita fillestare në shtëpi dhe vlerësimi fillestar kanë qenë pozitiv dhe nëse keni ndjekur trajnimin e detyrueshëm, Qendra për Mbështetjen e Familjeve Kujdestare dhe Qendra për Punë Sociale bëjnë një vlerësim përfundimtar të përshtatshmërisë suaj.

Gati për t’u bërë kujdestar? 

Na kontaktoni tani